خروج
آشنایی با بیهوشی و بیماری های همراه در راستای ارتقا ایمنی بیمارآشنایی با امورآزمایشگاهی در راستای ایمنی بیماراستاندارهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایرانکیفیت داده ها در سیستم های اطلاعات مراقبت سلامتفیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی جهت حفظ ایمنی در بیمارانبهداشت محیط در بیمارستان در حفظ ایمنی بیمار
آشنایی با تصویربرداری در اورژانس های مغزی در راستای حفظ ایمنی بیمارانآشنایی با اصول کار در اتاق عمل در راستای ارتقاایمنی بیمارراهنمای برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ در راستای حفظ ایمنی بیمارآشنایی با اصول مستندسازی در راستای حفظ ایمنی بیمار آشنایی محاسبات دارویی در راستای حفظ ایمنی بیماررژیم درمانی در سرطان در راستای حفظ ایمنی بیمار
راهنمای کشوری بیمارستانی ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر در راستای حفظ ایمنی بیمارنظام کشوری مراقبت مرگ مادری در راستای حفظ ایمنی بیمارنورولوژی برای آسیب شناس گفتار و زبان در راستای حفظ ایمنی بیمارآشنایی با فعالیت های روزمره زندگی راهکارهای توانمندسازی افراد با نیازهای خاص در راستای حفظ ایمنی بیمارآشنایی با فرآیندهای مددکاری اجتماعی در راستای ارتقای ایمنی بیماربهیاری یکساله ( کمک پرستاری ) در راستای ارتقای ایمنی بیمار
آشنایی با مهارت های بهیاری در راستای حفظ ایمنی بیمار
Design & Developed by Meysam Ebrahimi
امروز 1397/10/28