خروج
تغذیه با شیر مادرارزیابی وضعیت تغذیهبازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومیاندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کاراشنایی با icd-10 با رویکرد به روشهای کد گذاریاختلالات روانی در کودکان و نوجوانان
مداخلات اساسی بیماریهای غیر واگیر و نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران 1تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پیشگیری جامعه نگر از پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان مداخلات اساسی بیماریهای غیر واگیر و نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران خطرسنجی سکته های قلبی مغزی و سرطاندندانپزشکی ترمیمی 1- 2013
اختلال اضطراب و هراس- استئوپروز – غربالگری سرطان کلورکتالافسردگی غیر پودمانی برای بهورزهانظام کشوری مراقبت مرگ مادریتغذیه مادران باردار و شیردهتوانمندسازی جوامع روستاییحدود مجاز برای مخلوط ترکیبات شیمیایی
آشنایی با صدور گواهی فوت پزشکیمبارزه با ایدزمداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر و نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران 2مدیریت نمونه در آزمایشگاه پزشکیدانستنی های سلامت دهان و دندانآموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی آموزشی
آشنایی با صدور گواهی فوت پزشکیدندانپزشکی ترمیمی 2کودک آزاری
Design & Developed by Meysam Ebrahimi
امروز 1397/10/28