خروج
مدیریت کار نامنطبق و ایمنی در آزبمایشگاهآشنایی با ICD-10راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناکمصاحبه انگیزشی در درمان مشکلات روانیبرنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها شناسایی علل، ویژگی های بالینی ، ارزیابی خطر و کنترل پوسیدگی 1
آشنایی با طب ایرانی و اصول سالم زیستن پریودنتولوژی1تغذیه در سنین مدرسه 1بیماری زئونورطراحی آموزشی در محیط های الکترونیکیمراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
مدیریت بهداشت و درمان تغذیه در سنین مدرسه 2آشنایی گام به گام با سامانه جامع مدیریت بازرسیراهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیاییثبت و طبقه بندی علل مرگ روانشناسی رشد در نوجوانی
پریودنتولوژی2مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه آشنایی با طب ایرانی و اصول سالم زیستن 2مدیریت پسماندهای آزمایشگاه و اصول ممیزی شناسایی علل ،ویژگی های بالینی ، ارزیابی خطر و کنترل پوسیدگی ها 2آشنایی با طب ایرانی و اصول سالم زیستن
خدمات نوین سلامت میانسالان و سالمندانراهنمای برخورد با اختلال چربی خون و فشارخون بالا
Design & Developed by Meysam Ebrahimi
امروز 1396/12/29